ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DPO

Παρέχουμε στους οργανισμούς σας εξατομικευμένες υπηρεσίες ολοκλήρωσης του φακέλου συμμόρφωσης στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.