ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες σας

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Υπηρεσίες που παρέχονται από μια ομάδα έμπειρων επαγγελματιών

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Δημιουργικές απαντήσεις στις πιο σύνθετες προκλήσεις

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Ομάδα με πολυεπιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες

ΟΜΑΔΑ

O γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Γιάννης Γουμενόπουλος
Διευθύνων
Σύμβουλος
Ελένη Σαλαντή
Σύμβουλος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Αγγελική Μητροπούλου
Εταίρος &
Διέυθυνση Έργων
Γιώργος Καρράς
Υπεύθυνος υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Χρήστος Λαδάς
Εξωτερικός 
Συνεργάτης

Παναγιώτα Κέλαλη
Εξωτερικός
Συνεργάτης
Ευκλείδης Αντωνιάδης
Υπεύθυνος Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

O γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο γενικός κανονισμός (EΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στοχεύει στη ρύθμιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ και στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων από τις δημόσιες αρχές και τις εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο ενδυναμώνει και ενοποιεί το καθεστώς προστασίας δεδομένων για φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ, αλλά καθορίζει επίσης αυστηρές προϋποθέσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες (εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή εκτός των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν).
Οι οργανισμοί, τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί, που λειτουργούν εντός της ΕΕ ή που επεξεργάζονται τα δεδομένα των πολιτών της ΕΕ οφείλουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και να διασφαλίσουν ότι οι πράξεις τους είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού. Η ουσιαστική αξία του γενικού κανονισμού έγκειται στο ότι μετατοπίζει την εξουσία επί των προσωπικών δεδομένων από τα χέρια των οργανισμών, στα ίδια τα φυσικά πρόσωπα. Η μη συμμόρφωση μπορεί να είναι ένα δαπανηρό λάθος για όλους τους τύπους επιχειρήσεων, από τις μεγάλες πολυεθνικές έως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι πιο σοβαρές παραβάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πρόστιμο ύψους έως 20 εκατομμύρια ευρώ ή 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο. Αυτό υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι εταιρείες δεν πρέπει να αντιμετωπίσουν τον γενικό κανονισμό ως ένα ακόμα νόμο με τον οποίο πρέπει να συμμορφωθούν τυπικά και μετά να τον προσπεράσουν. Αντιθέτως, πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα την καλλιέργεια μιας κουλτούρας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον και την ενσωμάτωση της προστασίας των δεδομένων σε όλες τις πτυχές της καθημερινής τους λειτουργίας, πρωτίστως ως νοοτροπία και δευτερευόντως ως νομιμότητα/μέτρο συμμόρφωσης.
Ποιους επηρεάζει ο GDPR?
Ο GDPR εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στις εταιρείες που οι δραστηριότητές τους σχετίζονται με την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε υποκείμενα που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την παρακολούθηση αυτών των υποκειμένων, χωρίς να παίζει ρόλο αν οι εταιρείες αυτές είναι εγκατεστημένες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος.
Ποιες είναι οι κυρώσεις για την μη συμμόρφωση με τον GDPR?

Το πρόστιμο που δύναται να επιβληθεί σε μία επιχείρηση που παραβιάζει τις υποχρεώσεις του GDPR ενδέχεται να φτάσει το 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ή 20 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο! Πρόκειται για το μέγιστο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί για τις πιο σοβαρές παραβάσεις π.χ. αδυναμία εξασφάλισης της συναίνεσης του πελάτη για επεξεργασία δεδομένων με σύννομο τρόπο ή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα χωρίς την τήρηση των κατάλληλων εγγυήσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό. Ωστόσο υπάρχει κλιμάκωση στα απειλούμενα πρόστιμα. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να απειληθεί με πρόστιμο που ανέρχεται στο 2% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της, σε περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, μη νόμιμης τήρησης των αρχείων της, μη υιοθέτησης κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, μη ορισμού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων όταν είναι απαραίτητο.

Πρέπει η επιχείρησή μου να διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)?

Μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός υποχρεούται να διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) όταν:

  • H επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται από δημόσιες αρχές
  • Mια επιχείρηση ασκεί τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή
  • Mία επιχείρηση ασχολείται ευρέως με την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Ποια είναι οι βασικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί μια επιχείρηση για να διασφαλίσει την συμμόρφωσή της με τον GDPR?

Οι εταιρείες πρέπει να πληρούν τις εξής υποχρεώσεις:

  • Να επεξεργάζονται νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους
  • Να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς
  • Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να είναι περιορισμένη στους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν και υποβάλλονται σε επεξεργασία
  • Η επεξεργασία πρέπει να διενεργείται με ακρίβεια
  • Η διενέργεια της επεξεργασίας δεν πρέπει να επεκτείνεται πέραν του αναγκαίου διαστήματος .
  • Η επεξεργασία γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η GAGDPR σας προσφέρει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες
και εξατομικευμένες
λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες
της επιχείρησης σας,
οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες προστασίας
της ιδιωτικότητας
και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε συνεργασία με κορυφαίους και καταξιωμένους εξωτερικούς
επαγγελματίες,
η GAGDPR προσφέρει σε επιχειρήσεις,
ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών
υπηρεσιών με επίκεντρο
τις μικρομεσαίες εταιρείες.


GAGDPR

Λεωφόρος Δημοκρατίας 4 - 6
Νέο Ψυχικό - Αττική
ΤΚ 15451

Τηλ. 210 6747361
Fax. 210 6747347
[email protected]

   

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεσμευόμαστε να βρούμε τη κατάλληλη λύση για εσάς.

Συμπληρώστε τη πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

captcha


Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλώ ενημερωθείτε από την πολιτική απορρήτου
της εταιρείας μας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 ΕΕ, όπως παρατίθεται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη, ώστε να σας απαντήσουμε στο αίτημα επικοινωνίας σας,
μέσω e mail, και σας διαβεβαιώνουμε ότι δε θα χρησιμιοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Πριν προχωρήσετε θα πρέπει
να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας, καθώς και κάθε μέτρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εδώ.